0

Algemene Voorwaarden

Identiteit Onderneming

Naam ondernemer: Mervan handelend onder de naam: MERVAN.NL & Doeraks.nl
Vestiging: Muizenberglaan 210 4822TZ Breda (geen bezoek adres)
E-mail: verkoop@mervan.nl
KvK-nummer: 55777813
BTW-identificatienummer: NL 126076315 B01

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mervan gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten.
2. De vernietiging of de nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.
3. Verwijzing naar andere algemene voorwaarden door de koper heeft geen gevolg. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van andere algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
4. Alle aanbiedingen – daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten – zijn vrijblijvend en kunnen vorm vrij worden herroepen.
5. In geval van een offerte komt de overeenkomst tot stand zodra de acceptatie van een aanbod Mervan heeft bereikt en zij schriftelijk aan de koper heeft verklaard de offerte gestand te doen.
6. Tot stand gekomen overeenkomsten kunnen door de koper zonder schriftelijke toestemming van Mervan niet worden opgezegd, tenzij partijen overeenstemming bereiken omtrent de gevolgen daarvan, daaronder begrepen een aan Mervan verschuldigde schadeloosstelling. Bij een door Mervan geaccordeerde opzegging komen alle reeds gemaakte kosten voor rekening van de koper.
7. Elke nadere afspraak tussen Mervan en de koper, al dan niet bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakt, wordt ten aanzien van Mervan eerst geacht tot stand te zijn gekomen na schriftelijke bevestiging van Mervan.
8. Kennelijke vergissingen in een aanbod van Mervan ontheft deze van haar verplichtingen tot nakoming en/of schadevergoeding daaruit voortvloeiend. Een en ander geldt ook als er en overeenkomst tot stand is gekomen.

Artikel 3: Uitvoering
9. Gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen, tekeningen en overige gegevens, genoemd in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, prijslijsten, als ook genoemd in het aanbod of de overeenkomst hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Afwijkingen van ondergeschikte aard, evenals afwijkingen in gebruikelijke fabricage of productietoleranties, dan wel aan het product inherente afwijkingen, geven de koper geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding.

Artikel 4: Levertijd
10. De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Een overschrijding van de levertijd geeft de koper in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
11. In geval van te late levering door Mervan heeft de koper niet het recht om de bestelling te annuleren, de ontvangst der zaken te weigeren of de betaling te vertragen of te weigeren.
12. Wanneer in de overeenkomst de levering van meerdere zaken is overeengekomen, kunnen deze zaken, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, ineens of in gedeelten worden geleverd. Deelleveringen worden afzonderlijk gefactureerd.

Artikel 5: Verzending & Risico
13. Alle door Mervan verzonden zaken reizen voor risico van de geadresseerde koper. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de retourzender. Voor orders lager dan € 25,- wordt € 3.90 vracht- en administratiekosten berekend in Nederland, daarboven worden hiervoor geen kosten berekend. Voor België zijn de vracht- en administratiekosten voor orders lager dan €50 vast € 13, daarboven worden hiervoor geen kosten berekend.
14. Bij de levering zijn de vrachtkosten per goedkoopste vervoersvoorziening en via de kortst mogelijke route voor rekening van Mervan.
15. Indien, om welke reden dan ook, het vervoer niet kan plaatsvinden als hiervoor omschreven, dan wel indien het vervoer op verzoek van de koper op een andere wijze of langs een andere route plaatsvindt, zullen de extra kosten die hierdoor ontstaan voor rekening van de koper komen.
16. De koper draagt zorg voor een deugdelijke opslag bij aflevering van zaken, bij gebreke waarvan de zaken voor rekening en risico van de koper zullen worden opgeslagen.
17. Alle reclames dienen, op straffe van verval van rechten, binnen 8 dagen na aflevering der zaken, althans nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, per aangetekende post geschieden.

Artikel 6: Prijzen
18. Alle prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.
19. Alle prijzen, genoemd in de aanbiedingen en als bedoeld in artikel 2, gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan de aanvaarding worden herzien.
20. Bovendien kunnen de prijzen na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals verhoging van de belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen en andere lasten.
21. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het gedeelte opgenomen prijs. Dit geldt ook bij een geringere afname dan waarvoor de offerte is uitgebracht.

Artikel 7: Kwaliteit & Garantie
22. De garantieverplichting van Mervan is beperkt tot herstel of vervanging van de geleverde gebrekkige zaak of onderdeel daarvan, dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan. Een en ander ter beoordeling van Mervan.
23. Indien de zaken die hersteld of vervangen worden zich niet in Nederland bevinden neemt Mervan slechts de kosten van herstel of vervanging zoals deze in Nederland zouden hebben bedragen voor haar rekening. De extra kosten verbonden aan het herstel of vervanging in het buitenland komen voor rekening van de koper.
24. Mervan staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet indien het doel aan Mervan kenbaar is gemaakt of indien Mervan ter zake een advies heeft uitgebracht, tenzij Mervan zich uitdrukkelijk schriftelijk garant heeft gesteld.
25. De koper is verplicht om aan Mervan alle informatie te verschaffen die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst voor Mervan van belang zou kunnen zijn.

Artikel 8: Betaling
26. Alle facturen dienen te worden voldaan, voordat de order wordt verzonden. Men kan betalen middels iDeal, via Bankcontact of middels PayPal.  De geldigheid van de factuur is 14 dagen.

Artikel 9: Overmacht
27. Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van Mervan welke van dien aard zijn dat de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet in volle omvang gevergd kan worden, geven Mervan het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
28. Van overmacht is in ieder geval sprake indien Mervan verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen ten gevolge van: niet of niet volledige en/of vertraagde levering door haar toeleveranciers, oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, oproer, burgeroorlog, in- en uitvoerverboden, maatregelen van de Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, weersinvloeden, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, overstromingen, storingen in de levering van energie en/of water, defecten aan machines, gebrek aan grondstoffen en/of arbeidskrachten, dit alles zowel in het bedrijf van Mervan als bij degene van wie Mervan de benodigde materialen en/of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt of zaken opslaat of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken of omstandigheden buiten de schuld, wil en/of toedoen van Mervan en derhalve buiten de risicosfeer van Mervan ontstaan.
29. In geval van overmacht heeft Mervan eveneens het recht de opdracht zodanig te wijzigen dat de nakoming redelijkerwijs mogelijk wordt.
30. Indien Mervan bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
31. Mervan is niet aansprakelijk voor enige schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van (een van) de bestuurders van Mervan. De koper vrijwaart Mervan te dezer zake tegen aanspraken van derden.
32. In voorkomende gevallen is Mervan slechts aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
33. Elke vordering van de koper op Mervan verjaart/vervalt na verloop van twee jaren na de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud en zekerheidstelling
34. Mervan behoudt zich de eigendom voor van alle door haar geleverde zaken tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Mervan aan de koper geleverde of nog te leveren zaken en van hetgeen Mervan van de koper heeft te vorderen wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met Mervan gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes.
35. Eerst na betaling van alle vorderingen als bedoeld in het vorige lid, vindt de overdracht van de zaken plaats.
36. Indien en voor zover door Mervan geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen ter zake waarvan Mervan de eigendom van de geleverde zaken heeft voorbehouden, is zij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en wordt zij, voor zover nodig, reeds nu voor als dan onherroepelijk door de koper daartoe gemachtigd, de zaken terug te nemen en is de koper verplicht Mervan in dat kader toegang te verlenen tot alle in haar onderneming en in haar gebruik zijnde ruimtes, een en ander onverminderd het recht van Mervan om van de koper schadevergoeding te vorderen.
37. Ook in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement, liquidatie van zaken of schuldsanering van de koper, heeft Mervan het hiervoor omschreven recht, tenzij de curator of bewindvoerder in een voorkomend geval de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als preferente schuld erkent.
38. De koper is verplicht om aan Mervan onverwijld mededeling te doen van eventuele acties van derden met betrekking tot aan Mervan toebehorende zaken.
39. De koper is gerechtigd de door Mervan geleverde zaken, waarvan deze laatste de eigenaar is, door te verkopen aan consumenten. De koper mag in geen geval optreden als retailer.
40. De koper is verplicht op eerste verzoek van Mervan een bezitloos pandrecht ten behoeve van deze laatste te vestigen op alle geleverde zaken, zodra Mervan om welke reden dan ook daarvan de eigendom verliest, zulks tot zekerheid van betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen op de koper. Bij gebreke daarvan zijn alle vorderingen van Mervan terstond opeisbaar en is zij gerechtigd, naar haar keuze, tot ontbinding van de overeenkomst(en) over te gaan of deze op te schorten, onverminderd haar recht op nakoming en/of schadevergoeding.
41. Het is de koper verboden op de door Mervan geleverde zaken (ongeacht of deze laatste daarvan nog eigenaar is) een vuist- of bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen.
42. De koper is verplicht op eerste verzoek van Mervan een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, te verschaffen. Bij gebreke van deze zekerstelling zijn alle vorderingen van Mervan ter stond opeisbaar en is zij, naar haar keuze, gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst(en) over te gaan of deze op te schorten, onverminderd haar recht op nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 12: verrekening/opschorting
43. Het is de koper niet toegestaan enig door hem aan Mervan verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen welke Mervan aan de koper verschuldigd mocht zijn.
44. De koper is niet gerechtigd tot opschorting van betaling verschuldigd uit de overeenkomst in verband met enige tekortkoming voortvloeiende uit een andere met Mervan gesloten overeenkomst.
45. In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering is de koper gerechtigd tot opschorting van de betaling.
46. Mervan is gerechtigd de verdere levering op te schorten, zolang de koper jegens Mervan niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, onverminderd de Mervan verder toekomende rechten.
47. Het opschortingsrecht van geldt tot op het moment dat de koper haar verplichtingen alsnog is nagekomen tenzij dan reeds gebruik heeft gemaakt van haar recht op ontbinding van de overeenkomst. Een en ander laat het recht op schadevergoeding van Mervan verlet.

Artikel 13: Ontbinding
48. Indien de koper enige verplichting niet nakomt, heeft Mervan het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.
49. Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde betreffende ontbinding en onverminderd Mervan verder toekomende rechten, zal op het tijdstip waarop koper in staat van faillissement wordt verklaard of schuldsanering wordt toegepast, de koper surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest, de overeenkomst ontbonden zijn zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als preferente schuld erkent.
50. In geval van ontbinding zijn alle vorderingen die Mervan op de koper heeft of verkrijgt, direct en volledig opeisbaar. Daarnaast is de koper aansprakelijk voor alle door Mervan geleden schade, hoe ook genaamd, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
51. Alle geschillen tussen Mervan en de koper zullen ter keuze van Mervan worden beslecht door de rechter die bevoegd is op grond van de wettelijke competentieregels, dan wel door de bevoegde rechter in het arrondissement te Breda.

Artikel 14: Toepasselijk recht
52. Op alle door Mervan verrichte (rechts)handelingen, waaronder de door haar gesloten overeenkomsten,is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.