Deze website is een initiatief van en wordt beheerd door Mervan.nl. De website, techniek en alle auteursrechten behoren toe aan Mervan.nl. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

We zouden u willen verzoeken om, wanneer u jonger bent dan 18 jaar, uw ouders om toestemming te vragen voor u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden en ze u de dingen te laten uitleggen die u niet begrijpt in onderstaande tekst.

1. Gebruik van website
1.1. Het is u (de “Gebruiker”) door Mervan.nl. te allen tijde toegestaan om onze websites of onderdelen daarvan te bezoeken en/of te gebruiken, onder de volgende Algemene Voorwaarden. Mervan.nl behoudt het recht om deze Algemene Voorwaarden aan te passen zonder u daarvan op de hoogte te brengen. Wij adviseren u regelmatig deze voorwaarden te controleren.

1.2. De Website is alleen bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door de Gebruiker en de Gebruiker gaat ermee akkoord de Website te gebruiken op een wettelijk toegestane manier.

1.3. De Gebruiker mag de Dienst en informatie op de Website niet aanpassen, kopiëren, verspreiden, versturen, verzenden, publiceren, vertonen, uitvoeren, reproduceren, in licentie geven of verkopen. De Gebruiker mag geen afgeleide producten van de Dienst en de Website ontwikkelen. Alle intellectuele eigendomsrechten en de rechten van de partijen die content leveren voor de Website en de Dienst zijn gereserveerd.

1.4. Het is de Gebruiker niet toegestaan ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de computer systemen en databases van Mervan.nl. Daarnaast is het de Gebruiker niet toegestaan om data inscriptie, data mining of content bescherming toe te passen op de Website of met betrekking tot de Dienst en is het de Gebruiker niet toegestaan de Dienst op enigerlei wijze schade aan te brengen.

1.5. Onze websites zijn alleen ontworpen voor gebruik binnen de Dienst. De Software is alleen in licentie gegeven voor uw persoonlijk gebruik binnen de Dienst. Mervan.nl geeft u niet het recht om de Software op een andere wijze te gebruiken. U gaat er mee akkoord de Software alleen op de Service te gebruiken en niet op een andere wijze zelf te gebruiken of aan anderen in gebruik te geven. Het is niet toegestaan server emulatoren te gebruiken met betrekking tot onze websites. Het is niet toegestaan om de Software, en gebruikte communicatie protocollen, te ontleden en/of te decompileren.

1.6. U vrijwaart Mervan.nl en haar zuster- en dochterondernemingen, geaffilieerde bedrijven, aandeelhouders, vertegenwoordigers, agenten, co-branders, en andere partijen (“Gevrijwaarde Partijen”), en werknemers van iedere en alle aanspraak of schade, waaronder de kosten van rechtshulp welke een derde partij oploopt, welke direct of indirect ontstaan door het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden door u.

1.7. De content van de Dienst bevat materiaal waarop copyrights, gedeponeerde merken en andere intellectuele rechten van kracht zijn. Hieronder vallen, zonder uitzondering of beperking, alle teksten inclusief user generated content, software, audio visuele opnamen en grafische elementen. De volledige contents van de Dienst valt onder copyright als een gemeenschappelijk werk onder van kracht zijnde copyright wetten. Mervan.nl bezit het copyright op de selectie, coördinatie, organisatie en verbetering van deze content, alsmede de content die van origine toebehoord aan Mervan.nl. Derde-partij content leveranciers bezitten de copyrights over de content dat door hen is ingebracht in de Dienst of op de Website. Alle rechten zijn gereserveerd. Het gebruik van onze gedeponeerde merken en diensten of namen als “metatags” op andere websites is verboden. U mag onze content niet laden binnen een frame van een andere website of via “in-line links” zonder de specifieke toestemming van Mervan.nl

1.8. Beleggen brengt risico’s met zich mee, je kan je inleg verliezen. De content op Mervan.nl is geen financieel advies.

2. Gebruik van de dienst
2.1 Onze websites bevatten weblogs, forums en message boards via welke Gebruikers berichten kunnen insturen ter publicatie. De Gebruiker gaat ermee akkoord deze alleen te gebruiken voor het versturen of publiceren van berichten die correct, niet in strijd met goede zeden en in overeenstemming met de eisen van de Website. In het bijzonder, maar zonder beperkingen, gaat u ermee akkoord dat u bij het gebruik:

2.2. U vrijwaart ons van alle verlies, aansprakelijkheid, schade en kosten die mogelijk door het gebruik van de Dienst of een bezoek aan de Website(s) zijn ontstaan, ongeacht uitspraken van Rechtbanken of overige competente rechtspraak, inclusief:

  1. Aanspraken door derde partijen met betrekking tot uw misbruik van de Dienst, zij het aanstootgevend, pornografisch, racistisch, koersmanipulatie of anderzijds onwetmatig gebruik van de Dienst en:
  2. Claims van een derde partij met betrekking tot het het in conflict zijn van uw gebruik van de Dienst met een copyright of ander intellectueel eigendomsrecht van willekeurig welke natuur en:
  3. Boetes en straffen die worden opgelegd door regulerende en adviserende instanties en autoriteiten, alsmede handelsorganisaties, met betrekking tot het gebruik van de Dienst door u.

2.3. Mervan.nl heeft niet de verantwoordelijkheid de Website te monitoren. Echter, we reserveren het recht om, door Gebruikers (user generated content) gepubliceerd materiaal, te controleren en het naar eigen inzicht en discretie te verwijderen. Mervan.nl behoudt het recht om uw toegang tot ons gehele platform of gedeeltes hiervan zoals de weblogs en forums (tijdelijk) te blokkeren, zonder notificatie vooraf, of opgave van reden. Onze Moderators zullen alle Gebruikers gelijk en rechtvaardig behandelen, onafhankelijk van geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, ras, etnische of nationale afkomst.

2.4. Mervan.nl behoudt te allen tijde het recht om naar eigen inzicht en discretie bepaalde informatie vrij te geven, wanneer daartoe vanuit wetgeving, regulering, of op basis van een staatsrechtelijk verzoek aanleiding zou zijn, of om verzoeken tot publicatie (of delen daarvan) te weigeren, inhoudelijk te wijzigen, of na publicatie alsnog te verwijderen. Mervan.nl kan, onder andere op grond van Wet op het Financieel Toezicht (Wft), door toezichthouders of opsporingsinstanties worden verplicht om gegevens ter beschikking te stellen voor lopende onderzoeken.

2.5. Mervan.nl controleert de content, berichten en informatie op de Website niet op juistheid en kan om die reden niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud.

2.6. Het materiaal dat naar de weblogs en forums wordt geüpload kan gelimiteerd zijn in gebruik of reproductie; u bent verantwoordelijk om u aan deze limitering te houden, als u dit materiaal download.

3. Beperkte garantie en aansprakelijkheid
3.1. De Website kan materiaal bevatten in de vorm van informatie die wij van door ons betrouwbaar bevonden bronnen hebben verkregen. Echter, Mervan.nl accepteert niet de verantwoordelijkheid voor, en garandeert niet, de echtheid van dergelijk materiaal.

3.2. Mervan.nl geeft geen garantie dat de content van de Website en de Software en andere op de Website beschikbare diensten foutloos zijn, dat de Service niet onderbroken zal worden, dat er geen virussen of andere besmettelijke en beschadigende bestanden kunnen worden uitgewisseld. Mervan.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor.

3.3. De informatie op de Website wordt periodiek bijgewerkt. Echter, Mervan.nl geeft geen garanties met betrekking tot de kwaliteit, compleetheid, inzetbaarheid, duidelijkheid en effectiviteit van de Website en de content die op de Website.

3.4. Binnen de grenzen van de Nederlandse wetgeving, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat Mervan.nl niet aansprakelijk is voor enigerlei schade (inclusief, zonder beperkingen, indirecte schade, waaronder zakelijke mogelijkheden, data, goodwill, producten, of winsten) welke kunnen ontstaan door het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de Website, of de content op de Website, of in een andere relatie tot de Dienst.

3.5. Gebruik van de Dienst is voor uw eigen risico. Mervan.nl geeft geen enkele garantie met betrekking tot de Website en de informatie op de Website. In het bijzonder de Website diensten, inclusief de Software, worden aangeboden op een “zoals ze zijn “, “met alle beperkingen” en “indien beschikbaar” basis. Voor zover het toepasbaar recht het toelaat vrijwaart Mervan.nl zich van alle garanties, voorwaarden en taken van enigerlei aard.

4. Derde partijen
4.1. De Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat sommige links op de Website naar bronnen leiden die op servers worden gehost van onafhankelijke derde partijen waarover Mervan.nl geen gezag of controle heeft. Hierdoor accepteert Mervan.nl geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het materiaal op die servers. Mervan.nl is ook niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze servers en het materiaal erop. U gaat ermee akkoord en verklaart zelf verantwoordelijk te zijn voor de evaluatie van informatie, producten of diensten die door ons of door derde partijen via de Website worden geleverd en dat wij geen partij zullen zijn in, of verantwoordelijk voor, transacties tussen u en de derde partijen.

4.2. De links naar andere Websites kunnen “cookies” bevatten of om persoonlijke informatie vragen en omdat we geen controle over deze websites dragen wij geen verantwoordelijkheid voor hun daden.

4.3. Delen van de Website bevatten commerciële boodschappen van derde partijen. Deze adverteerders zijn verantwoordelijk voor het in overeenstemming zijn van de boodschappen, die ze op de Website plaatsen, met het toepasbaar recht. Wij zijn niet aansprakelijk met betrekking tot dergelijke boodschappen.

5. Afspraken m.b.t. gebruik en opslag
U verklaart akkoord te gaan met het feit dat Mervan.nl een aantal afspraken en beperkingen heeft ingesteld met betrekking tot het gebruik van de Dienst, inclusief, maar zonder beperkingen, het maximum aantal dagen dat berichten en andere geüpload materiaal in de Dienst gewaard blijft, het maximum aantal berichten dat mag worden verstuurd en ontvangen via de Dienst per account, de maximale omvang van een te versturen of ontvangen bericht via de Dienst, de maximale schijfruimte die voor u is gereserveerd op de server van Mervan.nl, en het maximaal aantal keer en de maximale duur van het gebruik van de Dienst per bepaalde tijdseenheid.

6. Bescherming persoonlijke gegevens
De persoonlijke informatie die u over uzelf ter beschikking stelt aan ons zal alleen worden gebruikt onder de voorwaarden van onze Privacy Policy. Deze Privacy Policy is niet van toepassing op de websites van derde partijen.

7. Overige bepalingen
7.1. In de Algemene Voorwaarden, behalve daar waar de context anders aangeeft, wordt de term “Persoonlijke Gegevens” gebruikt voor alle gegevens die de Gebruiker zelf opgeeft en welke relateert aan een levend individu die kan worden geïdentificeerd middels deze gegevens en andere informatie die ter beschikking staat, of ter beschikking kan komen, van de Service Provider.

7.2. Mervan.nl heeft te allen tijde het recht om de Dienst (of een deel daarvan) aan te passen of tijdelijk of definitief te discontinueren, met of zonder voorafgaande notificatie, en Mervan.nl is hiervoor niet aansprakelijk richting u of een derde partij.

7.3. Deze Algemene Voorwaarden dienen te worden gelezen, in overeenstemming met de Privacy Policy met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke gegevens en de Gebruiker’s privacy

8. Toepasbaar recht
Deze Algemene Voorwaarden zijn in overeenstemming met de Nederlandse Wetgeving en de partijen verklaren hierbij dat het de Nederlandse Rechtbank het exclusieve recht heeft op uitspraken met betrekking tot zaken en onenigheden voortkomend uit, of gerelateerd aan, de Website en deze Algemene Voorwaarden. Het is niet toegestaan uw rechten over te dragen, in licentie te geven onder de Algemene Voorwaarden.

Laatste update van dit document: 16-06-2020